PASTWISKA

Wiosną 2011 roku zostało utworzone Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska.

3 lutego 2017 został zmieniony Zarząd


Barbara Geisler                                         

Małgorzata Kosiarska

 

Marzena Lenar

                               

Magdalena Stępień-Miejska   


Olga Szuba                

                                

Władysław Kudłacz


Bogdan Golowski


Roman Piwko

                                                                  

Maciej Hryńczak                                  

František Geisler

Marta Dracz

Olga Szuba

Bolesław Niziołek

Aleksandra Miejska

Aleksander Miejski

Marek Barna

Roman Piwko

 Prezes Zarządu


Skarbnik Zarządu


Sekretarz Zarządu


Członek Zarządu


Członek Zarządu


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Rewizyjnej


Członek Komisji Rewizyjnej


 STOWARZYSZENIE NA RZECZ               

ROZWOJU SOŁECTWA PASTWISKA


Pastwiska

ul. Kardynała Karola Wojtyły 16

38-530 Zarszyn


KRS                          :   0000386653


NIP                            :   687-195- 26-17


REGON                    :   180707961


Rachunek Bankowy: BS Rymanów   87 8636 0005 2001 0016 1437 0001


Nr identyfikacyjny krajowego rejestru producentów:    065793296


www.epastwiska.pl            [email protected]


Tel.  :                          +48  694   459  196


STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SOŁECTWA PASTWISKA  


ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE


§1

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pastwiska zwane w dalszych postanowieniach statutu Stowarzyszeniem jest zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.


§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj, a w szczególności powiat sanocki. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w  Pastwiska, ul. Kardynała Karola Wojtyły 16

 .


§3

Stowarzyszenie nie powołuje oddziałów terenowych.


§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia, działających zgodnie z niniejszym Statutem oraz obowiązującym porządkiem prawnym RP.


§5

Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaków i symboli zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§6

Stowarzyszenie może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy oraz uczestniczyć w obrocie tym majątkiem.


§7

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§8

Celem działania Stowarzyszenia jest w szczególności:

1) wspieranie wszelkich inicjatyw mieszkańców,
2) wspieranie inicjatyw oświatowych,
3) inicjowanie działań kulturalno – oświatowych,
4) współpraca z samorządem, parafią, innymi organizacjami i stowarzyszeniami,
5) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
6) promocja, upowszechnianie i ochrona wartości kultury ludowej i rękodzieła artystycznego,
7) rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki oraz działań proekologicznych,
8) poznawanie i kultywowanie tradycji i folkloru regionu,
9) dokumentowanie historii miejscowości i okolic,
10)   propagowanie nowych form rekreacji i działań integracyjnych,
11)   współpraca transgraniczna,
12)   kształtowanie nawyków estetycznych,
13)   promocja zdrowego stylu życia,
14)   poprawa bezpieczeństwa mieszkańców,
15)   upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
16)   zapobieganie bezrobociu, pomoc bezrobotnym i ubogim.


§9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Podejmowanie działań:

1) animacyjnych – zmierzających do ożywienia i aktywizacji życia społecznego (galerie, wystawy, plenery, targi),
2) etnograficznych – poszukiwanie i dokumentacja zjawisk związanych z obrzędowością wyznaniami, obyczajami, historią, legendami regionu,
3) edukacyjnych – zmierzających do zaspokojenia potrzeb poznawczych (warsztaty tematyczne, szkolenia, konsultacje, wykłady, odczyty, sympozja) i intelektualnych (tworzenie kółek zainteresowań),
4) integracyjnych – mających na celu rozwój kontaktów międzyludzkich (ogniska, kuligi, szkolenia, spotkania, wycieczki),
5) kreacyjnych – propagowanie nowych postaw i zachowań, kreowanie humanistycznego systemu wartości, rozwój talentów,
6) ekologicznych – mających za cel szerzenie kultury ekologicznej i propagowanie postaw proekologicznych,
7) rekreacyjnych – stanowiących połączenie zdrowego wypoczynku z edukacją.

2. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.

3. Współpracę z innymi placówkami oświatowymi, naukowymi, kulturalnymi i sportowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

4. Prowadzenie działalności wydawniczej, strony www.

5. Organizowanie i wspieranie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6. Zakupy rzeczowe i wyposażenie placówek oświatowych i wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych w odpowiedni sprzęt (komputery, sprzęt sportowy i inny)


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.
2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację członkowską.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.
§11

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej na wniosek Zarządu.


§12

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
1) wybierać i być wybranymi do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3) korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszelkie prawa, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
3.   Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.


§13

1. Członkowie są zobowiązani:
1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3) terminowo opłacać składki członkowskie.


§14

1. Utrata członkostwa następuje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2) orzeczenia przez Komisję Rewizyjną o działalności na szkodę Stowarzyszenia, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA


§15

1. Władzami Stowarzyszenia są;
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Kadencja władz trwa 4 lata.
4. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
5. Jeśli przed upływem kadencji ubędzie   ktoś z członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
6. Władze mogą uchwalić własne regulaminy określające szczegółowo tryb ich pracy, jednak muszą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW


§16

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) wybór Zarządu:
- Prezesa,

-Sekretarza Zarządu,

Skarbnika Zarządu,
-  Dwóch Członków Zarządu,
4) wybór Członków Komisji Rewizyjnej,
5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku,
8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
9) podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia,
10) ustalanie wysokości składek członkowskich.

4. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na pisemny wniosek komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i proponowanym porządku obrad wszystkich członków powiadamiając w każdy skuteczny sposób co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

5. W wyjątkowych sytuacjach walne Zgromadzenie członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd na wniosek co najmniej 10 członków lub przez Komisję Rewizyjną bez zachowania terminu. Za skuteczne uznaje się każde powiadomienie, które da się udokumentować.


§17

W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.


ZARZĄD


§18

1. Zarząd jest najważniejszym organem Stowarzyszenia między Walnymi Zgromadzeniami.

2. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera spośród siebie  Sekretarza i Skarbnika.

3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem.

4. Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
4) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych Stowarzyszeń -krajowych i międzynarodowych,
5) współpraca z organami władzy i administracji terenowej i państwowej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
6) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zgromadzeniu,
7) odbywanie posiedzeń nie rzadziej niż raz na pół roku.

§19

1. Zarząd składa się z 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.


§20

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest Prezes  lub upoważniony przez Zarząd Członek Zarządu.


KOMISJA REWIZYJNA


§21

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego,
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.


§22

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku.
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosków o absolutorium dla Zarządu.


§23

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 24

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) fundusze
- składki członkowskie,
- dotacje, darowizny i zapisy,
- subwencje,
- dochody z własnej działalności,
- inne
2) środki trwałe i nietrwałe nabyte na rzecz Stowarzyszenia


§25

1. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy: Prezesa oraz Skarbnika.
2. Rokiem obrachunkowo sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 26

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.Jeśli chcesz należeć do naszego Stowarzyszenia – wypełnij tę Deklarację i wyślij ją emailem lub pocztą

 na nasz adres!

Lista sponsorów           Lista członków        Lista Członków Honorowych          Deklaracja